" ΏΘΗΣΗ "

" ΏΘΗΣΗ "

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΕιδική Γλωσσική ΔιαταραχήΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 01

Η Ε.Γ.Δ. είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή η οποία δεν οφείλεται σε νευρολογικές, οργανικές, ψυχολογικές/ συναισθηματικές, νοητικές, αισθητικοκινητικές και γνωστικές βλάβες.
Ο ρυθμός γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών με Ε.Γ.Δ. είναι πιο αργός από το φυσιολογικό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αναπτυξιακά στάδια όπου δεν παρατηρείται καθυστέρηση. Παρατηρείται αδυναμία  χειρισμού του λόγου, που είναι έκδηλη στην ύστερη παιδική ηλικία, στην εφηβεία και σε μερικές περιπτώσεις σε ενήλικες.
Τα παιδιά με Ε.Γ.Δ. παρουσιάζουν προβλήματα
  στη μορφή, στο περιεχόμενο, στη χρήση της γλώσσας.
  Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη  μορφή : πιο συγκεκριμένα η γραμματική έχει απλουστευθεί, παραλείπονται άρθρα, προθέσεις, αντωνυμίες και σύνδεσμοι.
  Επίσης εμφανίζονται συντακτικές παραλείψεις στη δομή των προτάσεων. Οι φράσεις τους δεν έχουν το σωστό χρόνο και είναι σχεδόν πάντα στον ενεστώτα.
  Όσον αφορά το περιεχόμενο τα παιδιά με Ε.Γ.Δ. έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο το οποίο δυσκολεύονται να εμπλουτίσουν. Η ανάκληση αλλά και η χρήση συνώνυμων λέξεων υπολείπεται.
  Στη χρήση της γλώσσας πολλές φορές οι απαντήσεις των παιδιών είναι εκτός θέματος. Ακόμη δεν παίρνουν πρωτοβουλία σε μία συζήτηση, δεν μεταβαίνουν ομαλά σε ένα καινούριο θέμα και δεν χρησιμοποιούν τον πληθυντικό ευγενείας όπου χρειάζεται.  Εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα στο να ζητάνε και να δίνουν διευκρινίσεις αλλά και στο να αξιολογούν το πλαίσιο συζήτησης.
  Τέλος υπάρχει μία σκιά στην περιγραφική ικανότητα, τέτοια που οι πληροφορίες που μεταφέρουν είναι ελλιπείς και ο ακροατής δυσκολεύεται να εξάγει το νόημα των λεγόμενών τους.
  Το παιχνίδι των παιδιών με Ε.Γ.Δ. είναι αρκετά αναπτυγμένο, πραγματοποιείται με σωστή χρήση αντικειμένων και παιχνιδιών από μικρή ηλικία, με δημιουργικά συμβολικά σχήματα παιχνιδιού σε μεγαλύτερη προσχολική ηλικία, υπολείπεται όμως πάντα η φαντασία.
  Τα αίτια της εμφάνισης της διαταραχής δεν είναι γνωστά, ως  πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες αναφέρουμε τα προβλήματα στην ακουστική αντίληψη, την μειωμένη ακουστική μνήμη, την δυσκολία κατανόησης της δομής του λόγου και την διαταραχή στην ακοή.
  Τέλος ενδέχεται να συνυπάρχουν φωνολογικές διαταραχές.